هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

IgnoreErrorsDataset

عمومی IgnoreErrorsDataset کلاس نهایی

مجموعه داده‌ای ایجاد می‌کند که حاوی عناصر «مجموعه داده‌های ورودی» است و خطاها را نادیده می‌گیرد.

کلاس های تو در تو

کلاس IgnoreErrorsDataset.Options ویژگی اختیاری برای IgnoreErrorsDataset

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص IgnoreErrorsDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IgnoreErrorsDataset را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص IgnoreErrorsDataset.Options
logWarning (بولی logWarning)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک IgnoreErrorsDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IgnoreErrorsDataset را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از IgnoreErrorsDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک IgnoreErrorsDataset.Options logWarning (بولی logWarning)