هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ImageProjectiveTransformV2

عمومی ImageProjectiveTransformV2 کلاس نهایی

تبدیل داده شده را برای هر یک از تصاویر اعمال می کند.

اگر یک ردیف از `` transforms` [A0، A1، A2، B0، B1، B2، C0، C1] `است، سپس آن نقشه نقطه خروجی` (X، Y) `به یک نقطه ورودی تبدیل` (X ' , y') = ((a0 x + a1 y + a2) / k، (b0 x + b1 y + b2) / k)`، که در آن `k = c0 x + c1 y + 1`. اگر نقطه تبدیل شده خارج از تصویر ورودی باشد، پیکسل خروجی روی 0 تنظیم می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس ImageProjectiveTransformV2.Options ویژگی اختیاری برای ImageProjectiveTransformV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> ImageProjectiveTransformV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تصاویر، عملوند <شناور> تبدیل، عملوند <صحیح> outputShape، رشته الحاق، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ImageProjectiveTransformV2 جدید را بسته بندی می کند.
شخص ImageProjectiveTransformV2.Options
fillMode (رشته fillMode)
خروجی <T>
transformedImages ()
4-بعدی با شکل «[دسته، ارتفاع_جدید، عرض_جدید، کانال]».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ImageProjectiveTransformV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تصاویر، عملوند <شناور> تبدیل، عملوند <صحیح> outputShape، رشته الحاق، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ImageProjectiveTransformV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تصاویر 4-بعدی با شکل «[دسته، ارتفاع، عرض، کانال]».
تبدیل می کند تانسور 2 بعدی، ماتریس «[دسته، 8]» یا «[1، 8]»، که در آن هر ردیف مربوط به یک ماتریس تبدیل تصویری 3×3 است که آخرین ورودی آن 1 در نظر گرفته می‌شود. اگر یک ردیف وجود داشته باشد، همان تبدیل برای همه تصاویر اعمال خواهد شد.
خروجی شکل تانسور 1 بعدی [ارتفاع_جدید، عرض_جدید].
درون یابی روش درونیابی، "نزدیکترین" یا "دو خطی".
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ImageProjectiveTransformV2

عمومی استاتیک ImageProjectiveTransformV2.Options fillMode (رشته fillMode)

مولفه های
FillMode حالت پر کردن، "REFLECT"، "WRAP" یا "CONSTANT".

عمومی خروجی <T> transformedImages ()

4-بعدی با شکل «[دسته، ارتفاع_جدید، عرض_جدید، کانال]».