هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

InfeedDequeue

عمومی InfeedDequeue کلاس نهایی

یک گزینه نگهدارنده برای مقداری که به محاسبات وارد می شود.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> InfeedDequeue <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، شکل شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات InfeedDequeue جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسوری که با استفاده از مکانیسم تغذیه ارائه خواهد شد.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک InfeedDequeue <T> ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، شکل شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات InfeedDequeue جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
dtype نوع عناصر در تانسور.
شکل شکل تانسور.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از InfeedDequeue

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسوری که با استفاده از مکانیسم تغذیه ارائه خواهد شد.