هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

InplaceAdd

کلاس نهایی عمومی InplaceAdd

v را به ردیف های مشخص شده x اضافه می کند.

y = x را محاسبه می کند. y[i، :] += v; بازگشت y.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> InplaceAdd <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <صحیح> من، عملوند <T> V)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات InplaceAdd جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Y ()
یک «تانسور» از نوع T.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک InplaceAdd <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <صحیح> من، عملوند <T> V)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات InplaceAdd جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس یک «تانسور» از نوع T.
من یک بردار شاخص ها در سمت چپ ترین بعد «x».
v یک «تنسور» از نوع T. ابعاد همان x به جز بعد اول، که باید با اندازه i برابر باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از InplaceAdd

عمومی خروجی <T> Y ()

یک «تنسور» از نوع T. نام مستعار «x». اگر موارد تکراری در «i» وجود داشته باشد، محتوای «y» تعریف نشده است.