هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

InplaceUpdate

عمومی InplaceUpdate کلاس نهایی

ردیف های مشخص شده "i" را با مقادیر "v" به روز می کند.

'x[i, :] = v; x` را برگرداند.

در اصل این تابع جهش یافته است، اما برای کامپایل، این عملیات را بر روی یک کپی از «x» ایجاد/عمل می کنیم.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> InplaceUpdate <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <صحیح> من، عملوند <T> V)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات InplaceUpdate جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Y ()
یک «تانسور» از نوع T.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک InplaceUpdate <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <صحیح> من، عملوند <T> V)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات InplaceUpdate جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس تانسوری از نوع «T».
من یک بردار شاخص ها در سمت چپ ترین بعد «x».
v یک «تنسور» از نوع T. ابعاد همان x به جز بعد اول، که باید با اندازه i برابر باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از InplaceUpdate

عمومی خروجی <T> Y ()

یک «تنسور» از نوع T. نام مستعار «x». اگر موارد تکراری در «i» وجود داشته باشد، محتوای «y» تعریف نشده است.