هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

IsBoostedTreesEnsembleInitialized

کلاس نهایی عمومی IsBoostedTreesEnsembleInitialized

بررسی می کند که آیا یک مجموعه درختی مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص IsBoostedTreesEnsembleInitialized
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IsBoostedTreesEnsembleInitialized را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
isInitialized ()
خروجی بولی در مورد مقداردهی اولیه یا نبودن آن.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک IsBoostedTreesEnsembleInitialized ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> treeEnsembleHandle)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IsBoostedTreesEnsembleInitialized را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
treeEnsemble Handle دسته به منبع گروه درخت.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از IsBoostedTreesEnsembleInitialized

عمومی خروجی <بولی> isInitialized ()

خروجی بولی در مورد مقداردهی اولیه یا نبودن آن.