هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

IteratorGetDevice

عمومی IteratorGetDevice کلاس نهایی

نام دستگاهی را که «منبع» روی آن قرار داده شده را برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص IteratorGetDevice
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IteratorGetDevice را بسته بندی می کند.
خروجی <رشته>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک IteratorGetDevice ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IteratorGetDevice را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از IteratorGetDevice

عمومی خروجی <رشته> دستگاه ()