هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

KthOrderStatistic

کلاس نهایی عمومی KthOrderStatistic

آمار Kth مرتبه یک مجموعه داده را محاسبه می کند. جاری

پیاده سازی از یک جستجوی باینری استفاده می کند که دقیقاً به 32 پاس روی داده های ورودی نیاز دارد. زمان اجرا با توجه به اندازه ورودی خطی است. الگوریتم میانه‌ی میانه‌ها احتمالاً سریع‌تر است، اما پیاده‌سازی کارآمد در XLA دشوار است. پیاده سازی یک نظم کلی را بر شناورها تحمیل می کند. سفارش مطابق با سفارش جزئی معمول است. NaN های مثبت بیشتر از بی نهایت مثبت هستند. NaN های منفی کمتر از بی نهایت منفی هستند. NaN ها با بارهای متمایز به عنوان مجزا در نظر گرفته می شوند. اعداد غیرعادی حفظ می شوند (به صفر نمی رسند). بی نهایت مثبت از همه اعداد بزرگتر است. بی نهایت منفی از همه اعداد کمتر است. مثبت بزرگتر از صفر منفی است. مقادیر کمتر از k بزرگتر از آماره مرتبه k ام وجود دارد. حداقل k مقادیر بزرگتر یا مساوی با آماره Kth وجود دارد. معناشناسی با top_k_unique یکسان نیست.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص KthOrderStatistic
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> ورودی، لانگ K)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات KthOrderStatistic جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک KthOrderStatistic ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> ورودی، لانگ K)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات KthOrderStatistic جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از KthOrderStatistic

عمومی خروجی <شناور> خروجی ()