هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

LinSpace

کلاس نهایی عمومی LinSpace

مقادیر را در یک بازه تولید می کند.

دنباله ای از مقادیر "num" با فاصله مساوی از "شروع" شروع می شود. اگر «num > 1»، مقادیر موجود در دنباله به میزان «(توقف - شروع) / (تعداد - 1)» افزایش می‌یابد، به طوری که آخرین مورد دقیقاً «توقف» است.

به عنوان مثال:

tf.linspace(10.0, 12.0, 3, name="linspace") => [ 10.0  11.0  12.0]
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T تعداد را گسترش می دهد، U تعداد را گسترش می دهد> LinSpace <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> شروع، عملوند <T> توقف، عملوند <U> شماره)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید LinSpace را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
1-D.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد LinSpace عمومی ایستا <T> ( دامنه دامنه ، عملوند <T> شروع، عملوند <T> توقف، عملوند <U> num)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید LinSpace را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شروع کنید تانسور 0-D. اولین ورودی در محدوده
متوقف کردن تانسور 0-D. آخرین ورودی در محدوده
تعداد تانسور 0-D. تعداد مقادیر برای تولید
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از LinSpace

خروجی عمومی <T> خروجی ()

1-D. مقادیر تولید شده