هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

LookupTableSize

عمومی LookupTableSize کلاس نهایی

تعداد عناصر جدول داده شده را محاسبه می کند.

روش های عمومی

خروجی <طولانی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص LookupTableSize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> tableHandle)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LookupTableSize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <طولانی>
اندازه ()
اسکالر که شامل تعدادی عنصر در جدول است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک LookupTableSize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> tableHandle)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LookupTableSize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
دسته میز دسته به میز.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از LookupTableSize

عمومی خروجی <طولانی> اندازه ()

اسکالر که شامل تعدادی عنصر در جدول است.