هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

LoopCond

عمومی LoopCond کلاس نهایی

ورودی را به خروجی فوروارد می کند.

این عملگر شرایط پایان حلقه را نشان می دهد که توسط سوئیچ های "pivot" یک حلقه استفاده می شود.

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص LoopCond
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> ورودی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LoopCond جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
خروجی ()
همان تانسور «ورودی».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک LoopCond ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> ورودی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LoopCond جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی یک اسکالر بولی، که گزاره شاخه ای از عملیات سوئیچ را نشان می دهد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از LoopCond

عمومی خروجی <بولی> خروجی ()

همان تانسور «ورودی».