هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

MulNoNan

کلاس نهایی عمومی MulNoNan

از نظر عنصر x * y را برمی‌گرداند. اگر y صفر باشد، صفر را برمی‌گرداند، حتی اگر x نامتناهی باشد یا NaN.

توجه: `پشتیبانی MulNoNan` پخش است. اطلاعات بیشتر درباره پخش [اینجا] (http://docs.scipy.org/doc/numpy/user/basics.broadcasting.html)

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> MulNoNan <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MulNoNan جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Z ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک MulNoNan <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MulNoNan جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از MulNoNan

عمومی خروجی <T> Z ()