هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

MutableDenseHashTable

کلاس نهایی عمومی MutableDenseHashTable

یک جدول هش خالی ایجاد می کند که از تانسورها به عنوان ذخیره پشتیبان استفاده می کند.

از "آدرس سازی باز" با reprobing درجه دوم برای حل و فصل برخوردها استفاده می کند.

این عملیات یک جدول هش قابل تغییر ایجاد می کند و نوع کلیدها و مقادیر آن را مشخص می کند. هر مقدار باید یک اسکالر باشد. داده ها را می توان با استفاده از عملیات درج در جدول درج کرد. این عملیات اولیه را پشتیبانی نمی کند.

کلاس های تو در تو

کلاس MutableDenseHashTable.Options ویژگی های اختیاری برای MutableDenseHashTable

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static MutableDenseHashTable.Options
ظرف ( ظرف رشته ای )
ثابت <T, U> MutableDenseHashTable
ایجاد ( scope scope، Operand <T> valaKey ، Operand <T> deletedKey، Class<U> valueDtype، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید MutableDenseHashTable را بسته بندی می کند.
Static MutableDenseHashTable.Options
initialNumBuckets (طولانی NumBuckets اولیه)
Static MutableDenseHashTable.Options
maxLoadFactor (Float maxLoadFactor)
Static MutableDenseHashTable.Options
sharedName (رشته sharedName)
خروجی <?>
دسته میز ()
دسته به یک میز.
Static MutableDenseHashTable.Options
useNodeNameSharing (useNodeNameSharing بولی)
Static MutableDenseHashTable.Options
valueShape ( شکل valueShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

محفظه ایستا عمومی MutableDenseHashTable.Options ( محفظه رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این جدول در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

ایجاد عمومی Static MutableDenseHashTable ( scope scope، Operand <T> valaKey، Operand <T> deletedKey، Class<U> valueDtype، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید MutableDenseHashTable را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
خالی کلید کلیدی که برای نمایش سطل های خالی کلید در داخل استفاده می شود. نباید در عملیات درج یا جستجو استفاده شود.
valueDtype نوع مقادیر جدول
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از MutableDenseHashTable

عمومی ثابت MutableDenseHashTable.Options initialNumBuckets ( Long initialNumBuckets)

مولفه های
initialNumBuckets تعداد اولیه سطل های جدول هش. باید توان 2 باشد.

عمومی Static MutableDenseHashTable.Options maxLoadFactor (Float maxLoadFactor)

مولفه های
maxLoadFactor حداکثر نسبت بین تعداد ورودی ها و تعداد سطل ها قبل از رشد جدول. باید بین 0 و 1 باشد.

عمومی ثابت MutableDenseHashTable.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname اگر این جدول خالی نباشد، این جدول با نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

خروجی عمومی <?> tableHandle ()

دسته به یک میز.

استاتیک عمومی MutableDenseHashTable.Options useNodeNameSharing (useNodeNameSharing بولی)

عمومی ثابت MutableDenseHashTable.Options valueShape ( شکل valueShape)

مولفه های
ارزش شکل شکل هر مقدار