MutableHashTable.Options

MutableHashTable.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای MutableHashTable

روش های عمومی

MutableHashTable.Options
ظرف (ظرف رشته)
MutableHashTable.Options
sharedName (رشته sharedName)
MutableHashTable.Options
useNodeNameSharing (بولی useNodeNameSharing)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی MutableHashTable.Options ظرف (ظرف رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این جدول در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

عمومی MutableHashTable.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname اگر این جدول خالی نباشد، این جدول تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

عمومی MutableHashTable.Options useNodeNameSharing (بولی useNodeNameSharing)

مولفه های
useNodeNameSharing اگر true و shared_name خالی باشد، جدول با استفاده از نام گره به اشتراک گذاشته می شود.