هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Mutex

عمومی امکانپذیر کلاس نهایی

یک منبع Mutex ایجاد می کند که می تواند توسط "MutexLock" قفل شود.

کلاس های تو در تو

کلاس Mutex.Options ویژگی اختیاری برای Mutex

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص Mutex.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص امکانپذیر
ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Mutex جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
منابع ()
منبع mutex
شخص Mutex.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Mutex.Options ظرف (ظرف رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این متغیر در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

عمومی استاتیک امکانپذیر ایجاد ( محدوده دامنه، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Mutex جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Mutex

عمومی خروجی <؟> منابع ()

منبع mutex

عمومی استاتیک Mutex.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname اگر خالی نباشد، این متغیر در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود. در غیر این صورت، به جای آن از نام گره استفاده می شود.