هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

NcclReduce

کلاس نهایی عمومی NcclReduce

«ورودی» را از «تعداد_دستگاه» با استفاده از «کاهش» به یک دستگاه کاهش می‌دهد.

«ورودی» را از «تعداد_دستگاه» با استفاده از «کاهش» به یک دستگاه کاهش می‌دهد.

نمودار باید به گونه ای ساخته شود که همه ورودی ها دارای یک تخصیص معتبر دستگاه باشند و به خود عملیات یکی از این دستگاه ها اختصاص داده شود.

ورودی: ورودی کاهش. داده: مقدار کاهش در همه دستگاه‌های «تعداد_دستگاه‌ها». کاهش: عملیات کاهش برای انجام.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> NcclReduce <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، کاهش رشته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NcclReduce جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک NcclReduce <T> ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، کاهش رشته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NcclReduce جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از NcclReduce

عمومی خروجی <T> داده ها ()