هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OneHot

عمومی OneHot کلاس نهایی

یک تانسور یک داغ را برمی‌گرداند.

مکان‌های نشان‌داده‌شده توسط شاخص‌ها در «شاخص‌ها» مقدار «روی_مقدار» را می‌گیرند، در حالی که همه مکان‌های دیگر مقدار «خارج_مقدار» را می‌گیرند.

اگر «شاخص‌های» ورودی رتبه «N» باشد، خروجی دارای رتبه «N+1» خواهد بود، محور جدید در بعد «محور» ایجاد می‌شود (پیش‌فرض: محور جدید در پایان اضافه می‌شود).

اگر «شاخص‌ها» اسکالر باشد، شکل خروجی بردار طول «عمق» خواهد بود.

اگر `indices` یک بردار با طول` features` است، شکل خروجی خواهد شد:

features x depth if axis == -1
  depth x features if axis == 0
 
اگر `indices` یک ماتریس (دسته) با شکل` است [دسته ای، ویژگی های] `، شکل خروجی خواهد شد:
batch x features x depth if axis == -1
  batch x depth x features if axis == 1
  depth x batch x features if axis == 0
 
نمونه =========

فرض کنید که

indices = [0, 2, -1, 1]
  depth = 3
  on_value = 5.0
  off_value = 0.0
  axis = -1
 
سپس خروجی است `[4 × 3]`:
output =
  [5.0 0.0 0.0] // one_hot(0)
  [0.0 0.0 5.0] // one_hot(2)
  [0.0 0.0 0.0] // one_hot(-1)
  [0.0 5.0 0.0] // one_hot(1)
 
فرض کنید که
indices = [0, 2, -1, 1]
  depth = 3
  on_value = 0.0
  off_value = 3.0
  axis = 0
 
سپس خروجی است `[3 × 4]`:
output =
  [0.0 3.0 3.0 3.0]
  [3.0 3.0 3.0 0.0]
  [3.0 3.0 3.0 3.0]
  [3.0 0.0 3.0 3.0]
 // ^        one_hot(0)
 //   ^      one_hot(2)
 //     ^    one_hot(-1)
 //       ^  one_hot(1)
 
فرض کنید که
indices = [[0, 2], [1, -1]]
  depth = 3
  on_value = 1.0
  off_value = 0.0
  axis = -1
 
سپس خروجی است `[2 * 2 * 3] `:
output =
  [
   [1.0, 0.0, 0.0] // one_hot(0)
   [0.0, 0.0, 1.0] // one_hot(2)
  ][
   [0.0, 1.0, 0.0] // one_hot(1)
   [0.0, 0.0, 0.0] // one_hot(-1)
  ]
 

کلاس های تو در تو

کلاس OneHot.Options ویژگی اختیاری برای OneHot

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص OneHot.Options
محور (محور طولی)
شخص <U، T گسترش تعداد> OneHot <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شاخص ها، عملوند <صحیح> عمق، عملوند <U> onValue، عملوند <U> offValue، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OneHot جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
تانسور یک داغ.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OneHot.Options محور (محور طولی)

مولفه های
محور محوری که باید پر شود (پیش‌فرض: -1، یک محور درونی جدید).

عمومی استاتیک OneHot <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شاخص ها، عملوند <صحیح> عمق، عملوند <U> onValue، عملوند <U> offValue، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OneHot جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شاخص ها تانسور شاخص ها
عمق اسکالری که عمق یک بعد داغ را مشخص می کند.
onValue یک اسکالر که مقداری را برای پر کردن خروجی زمانی که «شاخص [j] = i» تعریف می‌کند.
بی ارزش یک اسکالر که مقداری را برای پر کردن خروجی زمانی که «شاخص‌ها[j] != i» تعریف می‌کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از OneHot

عمومی خروجی <U> خروجی ()

تانسور یک داغ.