هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OptimizeDatasetV2

کلاس نهایی عمومی OptimizeDatasetV2

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

کلاس های تو در تو

کلاس OptimizeDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای OptimizeDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static OptimizeDatasetV2
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک OptimizeDatasetV2.Options
optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OptimizeDatasetV2 ایجاد ( دامنه دامنه، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options. . گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
بهینه سازی ها فعال شد یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه سازی های فعال شده توسط کاربر را شناسایی می کند.
بهینه سازی غیرفعال است یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه‌سازی‌های غیرفعال شده کاربر را شناسایی می‌کند.
بهینه سازی پیش فرض یک بردار tf.string tf.Tensor که به طور پیش فرض بهینه سازی ها را شناسایی می کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OptimizeDatasetV2

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی ثابت OptimizeDatasetV2.Options optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)

،
کلاس نهایی عمومی OptimizeDatasetV2

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

کلاس های تو در تو

کلاس OptimizeDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای OptimizeDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static OptimizeDatasetV2
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک OptimizeDatasetV2.Options
optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OptimizeDatasetV2 ایجاد ( دامنه دامنه، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options. . گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
بهینه سازی ها فعال شد یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه سازی های فعال شده توسط کاربر را شناسایی می کند.
بهینه سازی غیرفعال است یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه‌سازی‌های غیرفعال شده کاربر را شناسایی می‌کند.
بهینه سازی پیش فرض یک بردار tf.string tf.Tensor که به طور پیش فرض بهینه سازی ها را شناسایی می کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OptimizeDatasetV2

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی ثابت OptimizeDatasetV2.Options optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)

،
کلاس نهایی عمومی OptimizeDatasetV2

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

کلاس های تو در تو

کلاس OptimizeDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای OptimizeDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static OptimizeDatasetV2
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک OptimizeDatasetV2.Options
optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OptimizeDatasetV2 ایجاد ( دامنه دامنه، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options. . گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
بهینه سازی ها فعال شد یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه سازی های فعال شده توسط کاربر را شناسایی می کند.
بهینه سازی غیرفعال است یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه‌سازی‌های غیرفعال شده کاربر را شناسایی می‌کند.
بهینه سازی پیش فرض یک بردار tf.string tf.Tensor که به طور پیش فرض بهینه سازی ها را شناسایی می کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OptimizeDatasetV2

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی ثابت OptimizeDatasetV2.Options optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)

،
کلاس نهایی عمومی OptimizeDatasetV2

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

با اعمال بهینه‌سازی‌های مرتبط در «مجموعه داده‌های ورودی»، یک مجموعه داده ایجاد می‌کند.

کلاس های تو در تو

کلاس OptimizeDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای OptimizeDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static OptimizeDatasetV2
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک OptimizeDatasetV2.Options
optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OptimizeDatasetV2 ایجاد ( دامنه دامنه، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> optimizationsEnabled، Operand <String> optimizationsDisabled، Operand <String> optimizationsDefault، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options. . گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OptimizeDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
بهینه سازی ها فعال شد یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه سازی های فعال شده توسط کاربر را شناسایی می کند.
بهینه سازی غیرفعال است یک بردار tf.string tf.Tensor که بهینه‌سازی‌های غیرفعال شده کاربر را شناسایی می‌کند.
بهینه سازی پیش فرض یک بردار tf.string tf.Tensor که به طور پیش فرض بهینه سازی ها را شناسایی می کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OptimizeDatasetV2

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی ثابت OptimizeDatasetV2.Options optimizationConfigs (List<String> optimizationConfigs)