هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OptionsDataset

کلاس نهایی عمومی OptionsDataset

با پیوست کردن tf.data.Options به "input_dataset" یک مجموعه داده ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس OptionsDataset.Options ویژگی های اختیاری برای OptionsDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static OptionsDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <?> مجموعه داده های ورودی، رشته های سریالی گزینه ها، فهرست<کلاس<?>> انواع خروجی، فهرست< شکل > خروجی شکل ها، گزینه ها... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید OptionsDataset را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
Static OptionsDataset.Options
فراداده (فراداده رشته ای)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد OptionsDataset استاتیک عمومی ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، String serializedOptions، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید OptionsDataset را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
serializedOptions یک tf.string اسکالر tf.Tensor از بافر پروتکل tf.data.Options سریال.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OptionsDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی static OptionsDataset. Options metadata (فراداده رشته)