هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OrderedMapIncompleteSize

عمومی OrderedMapIncompleteSize کلاس نهایی

Op تعداد عناصر ناقص را در ظرف زیرین برمی گرداند.

کلاس های تو در تو

کلاس OrderedMapIncompleteSize.Options ویژگی اختیاری برای OrderedMapIncompleteSize

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص OrderedMapIncompleteSize.Options
ظرفیت (ظرفیت طولانی)
شخص OrderedMapIncompleteSize.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص OrderedMapIncompleteSize
ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <کلاس <؟ >> dtypes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OrderedMapIncompleteSize جدید را بسته بندی می کند.
شخص OrderedMapIncompleteSize.Options
memoryLimit (بلند memoryLimit)
شخص OrderedMapIncompleteSize.Options
sharedName (رشته sharedName)
خروجی <صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OrderedMapIncompleteSize.Options ظرفیت (ظرفیت طولانی)

عمومی استاتیک OrderedMapIncompleteSize.Options ظرف (ظرف رشته)

عمومی استاتیک OrderedMapIncompleteSize ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <کلاس <؟ >> dtypes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OrderedMapIncompleteSize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OrderedMapIncompleteSize

عمومی استاتیک OrderedMapIncompleteSize.Options memoryLimit (بلند memoryLimit)

عمومی استاتیک OrderedMapIncompleteSize.Options sharedName (رشته sharedName)

عمومی خروجی <صحیح> اندازه ()