هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

QuantizeAndDequantizeV4

عمومی QuantizeAndDequantizeV4 کلاس نهایی

کوانتیزه می کند و سپس یک تانسور را dequantize می کند.

این تقریباً مشابه QuantizeAndDequantizeV2 است، با این تفاوت که برای ورودی هایی که در محدوده کوانتیزاسیون قرار دارند، گرادیان 1 و در غیر این صورت 0 برمی گرداند.

کلاس های تو در تو

کلاس QuantizeAndDequantizeV4.Options ویژگی اختیاری برای QuantizeAndDequantizeV4

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص QuantizeAndDequantizeV4.Options
محور (محور طولی)
شخص <T گسترش تعداد> QuantizeAndDequantizeV4 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <T> inputMin، عملوند <T> inputMax، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید QuantizeAndDequantizeV4 را بسته بندی می کند.
شخص QuantizeAndDequantizeV4.Options
narrowRange (بولی narrowRange)
شخص QuantizeAndDequantizeV4.Options
numBits (numBits طولانی)
خروجی <T>
شخص QuantizeAndDequantizeV4.Options
rangeGiven (بولی rangeGiven)
شخص QuantizeAndDequantizeV4.Options
roundMode (رشته roundMode)
شخص QuantizeAndDequantizeV4.Options
signedInput (بولی signedInput)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک QuantizeAndDequantizeV4.Options محور (محور طولی)

مولفه های
محور در صورت مشخص شدن، این محور به عنوان یک محور کانال یا برش در نظر گرفته می شود و برای هر کانال یا برش در امتداد این محور از یک محدوده کوانتیزاسیون جداگانه استفاده می شود.

عمومی استاتیک QuantizeAndDequantizeV4 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <T> inputMin، عملوند <T> inputMax، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید QuantizeAndDequantizeV4 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور برای کوانتیزه کردن و سپس دکوانتیزه کردن.
inputMin اگر «range_given == True»، حداقل مقدار ورودی را که باید نمایش داده شود، مشخص می‌کند، در غیر این صورت از مقدار حداقل تانسور «ورودی» تعیین می‌شود.
ورودی حداکثر اگر «range_given == True»، حداکثر مقدار ورودی را که باید نمایش داده شود، مشخص می‌کند، در غیر این صورت از حداکثر مقدار تانسور «ورودی» تعیین می‌شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از QuantizeAndDequantizeV4

عمومی استاتیک QuantizeAndDequantizeV4.Options narrowRange (بولی narrowRange)

مولفه های
محدوده باریک اگر True باشد، قدر مطلق حداقل مقدار کوانتیزه شده به جای 1 بزرگتر، همان مقدار حداکثر کوانتیزه شده است. یعنی برای کوانتیزاسیون 8 بیتی، حداقل مقدار 127- به جای 128- است.

عمومی استاتیک QuantizeAndDequantizeV4.Options numBits (numBits طولانی)

مولفه های
numBits پهنای بیت کوانتیزاسیون.

عمومی خروجی <T> خروجی ()

عمومی استاتیک QuantizeAndDequantizeV4.Options rangeGiven (بولی rangeGiven)

مولفه های
محدوده داده شده اینکه آیا محدوده داده شده است یا باید از تانسور «ورودی» تعیین شود.

عمومی استاتیک QuantizeAndDequantizeV4.Options roundMode (رشته roundMode)

مولفه های
حالت گرد ویژگی 'round_mode' کنترل می‌کند که کدام الگوریتم شکستن تساوی گرد کردن در هنگام گرد کردن مقادیر شناور به معادل‌های کوانتیزه‌شده آنها استفاده می‌شود. حالت های گرد کردن زیر در حال حاضر پشتیبانی می شوند:
  • HALF_TO_EVEN: این حالت round_mode پیش‌فرض است.
  • HALF_UP: به سمت مثبت گرد کنید. در این حالت 7.5 دور تا 8 و -7.5 دور تا -7.

عمومی استاتیک QuantizeAndDequantizeV4.Options signedInput (بولی signedInput)

مولفه های
signedInput خواه کوانتیزاسیون امضا شده باشد یا بدون علامت. (در واقع این پارامتر باید شده اند به نام `signed_output`)