هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize

عمومی QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize.Options ویژگی اختیاری برای QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize

روش های عمومی

خروجی <W>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <W گسترش شماره، T، U، V> QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize <W>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> یک عملوند <U> ب، عملوند <V> تعصب، عملوند <شناور> مینا، عملوند <شناور> maxA، عملوند <شناور> minB، عملوند <شناور> maxB، عملوند <شناور > minFreezedOutput، عملوند <شناور> maxFreezedOutput، کلاس <W> Toutput، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize را می پیچد.
شخص QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize.Options
inputQuantMode (رشته inputQuantMode)
خروجی <W>
شخص QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize.Options
transposeA (بولی transposeA)
شخص QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize.Options
transposeB (بولی transposeB)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <W> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize <W> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> یک عملوند <U> ب، عملوند <V> تعصب، عملوند <شناور> مینا، عملوند <شناور> maxA، عملوند <شناور> minB، عملوند <شناور > maxB، عملوند <شناور> minFreezedOutput، عملوند <شناور> maxFreezedOutput، کلاس <W> Toutput، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize را می پیچد.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize

عمومی استاتیک QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize.Options inputQuantMode (رشته inputQuantMode)

عمومی خروجی <W> خارج ()

عمومی استاتیک QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize.Options transposeA (بولی transposeA)

عمومی استاتیک QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize.Options transposeB (بولی transposeB)