هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RaggedBincount

عمومی RaggedBincount کلاس نهایی

تعداد دفعات هر مقدار را در یک آرایه عدد صحیح می شمارد.

یک بردار با طول «اندازه» و همان dنوع «وزن» را خروجی می‌دهد. اگر «وزن‌ها» خالی باشد، ایندکس «i» تعداد دفعاتی که مقدار «i» در «arr» شمارش می‌شود را ذخیره می‌کند. اگر «وزن‌ها» خالی نیستند، ایندکس «i» مجموع مقدار «وزن‌ها» را در هر فهرستی که مقدار مربوطه در «arr» «i» است، ذخیره می‌کند.

مقادیر موجود در "arr" خارج از محدوده [0، اندازه) نادیده گرفته می شوند.

کلاس های تو در تو

کلاس RaggedBincount.Options ویژگی اختیاری برای RaggedBincount

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص RaggedBincount.Options
binaryOutput (بولی binaryOutput)
شخص <U گسترش تعداد، T گسترش تعداد> RaggedBincount <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <طولانی> انشعابات، عملوند <T> ارزش ها، عملوند <T> اندازه، عملوند <U> وزن، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RaggedBincount جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
«تنسور» یک بعدی با طول برابر با «اندازه» یا «تنسور» دو بعدی با [اندازه_بعدی، «اندازه»].

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RaggedBincount.Options binaryOutput (بولی binaryOutput)

مولفه های
خروجی باینری بوول آیا هسته باید ظاهر یا تعداد رخدادها را محاسبه کند.

عمومی استاتیک RaggedBincount <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <طولانی> انشعابات، عملوند <T> ارزش ها، عملوند <T> اندازه، عملوند <U> وزن، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RaggedBincount جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تقسیم می کند «تنسور» 1 بعدی int64.
ارزش های «تنسور» دوبعدی.
اندازه "تنسور" اسکالر بین‌المللی غیر منفی.
وزنه ها یک «تنسور» int32، int64، float32، یا float64 با همان شکل «ورودی» یا یک «تانسور» طول-0 است، که در این صورت به عنوان تمام وزن‌های برابر با 1 عمل می‌کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RaggedBincount

عمومی خروجی <U> خروجی ()

«تنسور» یک بعدی با طول برابر با «اندازه» یا «تنسور» دو بعدی با [اندازه_بعدی، «اندازه»]. تعداد یا وزن های جمع شده برای هر مقدار در محدوده [0، اندازه).