هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RaggedTensorToVariant

عمومی RaggedTensorToVariant کلاس نهایی

یک "RaggedTensor" را به یک "Variant" Tensor رمزگذاری می کند.

"RaggedTensor" داده شده را رمزگذاری می کند و یک "Variant" Tensor را برمی گرداند. اگر «input_batched» True باشد، ورودی «RaggedTensor» در امتداد بعد صفر حذف می‌شود، هر مؤلفه «RaggedTensor» در یک تانسور «واریانت» اسکالر کدگذاری می‌شود، و اینها برای برگرداندن یک تانسور «متغییر» یک بعدی روی هم چیده می‌شوند. . اگر «input_batched» False باشد، آنگاه ورودی «RaggedTensor» همانطور که هست کدگذاری می‌شود و یک تانسور «Variant» اسکالر برگردانده می‌شود. یک «RaggedTensor» ابتدا با ایجاد یک تانسور «نوعی» یک بعدی با عناصر «رتبه_رنج + 1»، که حاوی تقسیم‌بندی‌ها و مقادیر تانسورهای «RaggedTensor» است، کدگذاری می‌شود. سپس تانسور «نوع» 1 بعدی در یک تانسور «واریانت» اسکالر پیچیده می‌شود. برای منطق رمزگشایی مربوطه به «RaggedTensorFromVariant» مراجعه کنید.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد، U> RaggedTensorToVariant
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> rtNestedSplits، عملوند <U> rtDenseValues، بولی batchedInput)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید RaggedTensorToVariant را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
encodedRagged ()
یک تانسور «نوعی» که حاوی «RaggedTensor» کدگذاری شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RaggedTensorToVariant ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> rtNestedSplits، عملوند <U> rtDenseValues، بولی batchedInput)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید RaggedTensorToVariant را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
rtNestedSplits فهرستی از یک یا چند تانسور که تقسیمات ورودی «RaggedTensor» را نشان می‌دهد.
rtDenseValues تانسوری که مقادیر ورودی «RaggedTensor» را نشان می‌دهد.
ورودی دسته ای یک «bool» که نشان می‌دهد آیا ورودی یک «RaggedTensor» دسته‌ای است یا خیر.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RaggedTensorToVariant

عمومی خروجی <؟> encodedRagged ()

یک تانسور «نوعی» که حاوی «RaggedTensor» کدگذاری شده است.