هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ReadVariableOp

عمومی ReadVariableOp کلاس نهایی

مقدار یک متغیر را می خواند.

تانسور برگشتی با این عملیات تغییرناپذیر است.

مقدار برگردانده شده توسط این عملیات تضمین می شود که تحت تأثیر همه نوشته هایی است که این عملیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آنها بستگی دارد و تحت تأثیر هیچ یک از نوشته هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این عملیات بستگی دارد، نخواهد بود.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> ReadVariableOp <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، کلاس <T> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReadVariableOp جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ReadVariableOp <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، کلاس <T> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReadVariableOp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع به منبعی که در آن متغیر ذخیره می شود، رسیدگی کنید.
dtype نوع d مقدار
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ReadVariableOp

عمومی خروجی <T> ارزش ()