هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RefNextIteration

عمومی RefNextIteration کلاس نهایی

ورودی خود را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> RefNextIteration <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefNextIteration جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
همان تانسور «داده».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RefNextIteration <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefNextIteration جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
داده ها تانسوری که باید برای تکرار بعدی در دسترس قرار گیرد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RefNextIteration

عمومی خروجی <T> خروجی ()

همان تانسور «داده».