هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Relayout

نمایش عمومی کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> رله <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، ورودی عملوند <T>، طرح بندی رشته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Relayout جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد رله استاتیک عمومی <T> ( دامنه دامنه، ورودی عملوند <T>، طرح بندی رشته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Relayout جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Relayout

خروجی عمومی <T> خروجی ()