هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Reshape

کلاس نهایی عمومی تغییر شکل

یک تانسور را تغییر شکل می دهد.

با توجه به «تانسور»، این عملیات تانسوری را برمی‌گرداند که مقادیری مشابه «تانسور» با شکل «شکل» دارد.

اگر یکی از اجزای «شکل» تانسور 1 بعدی مقدار ویژه -1 باشد، اندازه آن بعد محاسبه می‌شود تا اندازه کل ثابت بماند. به طور خاص، یک "شکل" از "[-1]" به 1-D مسطح می شود. حداکثر یک جزء از "شکل" ممکن است ناشناخته باشد.

«شکل» باید 1-D باشد و این عملیات یک تانسور با شکل «شکل» پر از مقادیر «تانسور» را برمی‌گرداند. در این مورد، تعداد عناصر مستلزم «شکل» باید با تعداد عناصر «تانسور» برابر باشد.

اگر «شکل» یک بعدی نباشد، خطا است.

به عنوان مثال:

# tensor 't' is [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 # tensor 't' has shape [9]
 reshape(t, [3, 3]) ==> [[1, 2, 3],
             [4, 5, 6],
             [7, 8, 9]]
 
 # tensor 't' is [[[1, 1], [2, 2]],
 #        [[3, 3], [4, 4]]]
 # tensor 't' has shape [2, 2, 2]
 reshape(t, [2, 4]) ==> [[1, 1, 2, 2],
             [3, 3, 4, 4]]
 
 # tensor 't' is [[[1, 1, 1],
 #         [2, 2, 2]],
 #        [[3, 3, 3],
 #         [4, 4, 4]],
 #        [[5, 5, 5],
 #         [6, 6, 6]]]
 # tensor 't' has shape [3, 2, 3]
 # pass '[-1]' to flatten 't'
 reshape(t, [-1]) ==> [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6]
 
 # -1 can also be used to infer the shape
 
 # -1 is inferred to be 9:
 reshape(t, [2, -1]) ==> [[1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3],
             [4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6]]
 # -1 is inferred to be 2:
 reshape(t, [-1, 9]) ==> [[1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3],
             [4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6]]
 # -1 is inferred to be 3:
 reshape(t, [ 2, -1, 3]) ==> [[[1, 1, 1],
                [2, 2, 2],
                [3, 3, 3]],
               [[4, 4, 4],
                [5, 5, 5],
                [6, 6, 6]]]
 
 # tensor 't' is [7]
 # shape `[]` reshapes to a scalar
 reshape(t, []) ==> 7
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> تغییر شکل <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Reshape جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک تغییر شکل <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Reshape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی را مشخص می کند.
برمی گرداند
 • نمونه جدیدی از Reshape

عمومی خروجی <T> خروجی ()