هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ResourceAccumulatorTakeGradient

کلاس نهایی عمومی ResourceAccumulatorTakeGradient

گرادیان متوسط ​​را در ConditionalAccumulator داده شده استخراج می کند.

بلوک‌های عملیاتی تا زمانی که گرادیان‌های کافی (یعنی بیش از num_required) جمع شوند. اگر انباشته قبلاً بیش از num_required گرادیان ها را جمع آوری کرده باشد، میانگین گرادیان های انباشته شده را برمی گرداند. همچنین به طور خودکار global_step ثبت شده در انباشته کننده را 1 افزایش می دهد و مجموع را به 0 بازنشانی می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <T>
متوسط ()
میانگین گرادیان های انباشته شده.
استاتیک <T> ResourceAccumulatorTakeGradient <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <?> handle، Operand <Integer> numRequired، Class<T> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceAccumulatorTakeGradient جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

میانگین خروجی عمومی <T> ()

میانگین گرادیان های انباشته شده.

عمومی استاتیک ResourceAccumulatorTakeGradient <T> ایجاد ( دامنه دامنه، دسته عملوند <?>، عملوند <Integer> numRequired، کلاس<T> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceAccumulatorTakeGradient جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته به یک باتری.
numRequired تعداد گرادیان های مورد نیاز قبل از اینکه یک مجموع را برگردانیم.
dtype نوع داده گرادیان های انباشته شده نیاز به مطابقت با نوع آکومولاتور دارد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ResourceAccumulatorTakeGradient