هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscBinaryComparison

عمومی RiscBinaryComparison کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> RiscBinaryComparison
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y، رشته opType)
روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید RiscBinaryComparison را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
Z ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscBinaryComparison ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y، رشته opType)

روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید RiscBinaryComparison را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscBinaryComparison

عمومی خروجی <بولی> Z ()