هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscBroadcast

کلاس نهایی عمومی RiscBroadcast

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U گسترش شماره> RiscBroadcast <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، ورودی عملوند <T>، شکل عملوند <U>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscBroadcast جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد استاتیک عمومی RiscBroadcast <T> ( دامنه دامنه، ورودی عملوند <T>، شکل عملوند <U>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscBroadcast جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscBroadcast

خروجی عمومی <T> خروجی ()