هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscImag

عمومی RiscImag کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U گسترش شماره، T> RiscImag <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، کلاس <U> مشتری جلب کردن)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscImag جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> RiscImag <شناور>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscImag جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscImag <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، کلاس <U> مشتری جلب کردن)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscImag جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscImag

عمومی استاتیک RiscImag <شناور> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscImag جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscImag

عمومی خروجی <U> خروجی ()