هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscLogicalNot

عمومی RiscLogicalNot کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص RiscLogicalNot
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> X)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscLogicalNot جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
Z ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscLogicalNot ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> X)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscLogicalNot جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscLogicalNot

عمومی خروجی <بولی> Z ()