هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScatterAdd

کلاس نهایی عمومی ScatterAdd

به روز رسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر اضافه می کند.

این عملیات محاسبه می کند

# شاخص های اسکالر ref[شاخص، ...] += به روز رسانی[...]

# شاخص های برداری (برای هر i) ref[شاخص[i]، ...] += به روز رسانی[i، ...]

# شاخص های رتبه بالا (برای هر i، ...، j) ref[شاخص[i، ...، j]، ...] += به روز رسانی[i، ...، j، ...]

این عملیات «ref» را پس از انجام به‌روزرسانی، خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

ورودی های تکراری به درستی مدیریت می شوند: اگر چندین «شاخص» به یک مکان اشاره کنند، مشارکت آنها اضافه می شود.

به «updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]» یا «updates.shape = []» نیاز دارد.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterAdd.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterAdd

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U تعداد را گسترش می دهد> ScatterAdd <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterAdd جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان "ref".
Static ScatterAdd.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static ScatterAdd <T> create ( Scope scope، Operand <T> ref، Operand <U> Index، Operand <T> updates, Options... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterAdd جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد.
شاخص ها تانسوری از شاخص‌ها در بعد اول «ref».
به روز رسانی ها تانسوری از مقادیر به‌روزرسانی شده برای افزودن به «ref».
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScatterAdd

خروجی عمومی <T> outputRef ()

= همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

عمومی Static ScatterAdd.Options useLocking (Locking استفاده بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر درست باشد، افزودنی توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.