هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScatterMin

کلاس نهایی عمومی ScatterMin

با استفاده از عملیات «min»، به‌روزرسانی‌های پراکنده را به یک مرجع متغیر کاهش می‌دهد.

این عملیات محاسبه می کند

# شاخص‌های اسکالر ref[شاخص‌ها، ...] = min(ref[شاخص‌ها، ...]، به‌روزرسانی‌ها[...])

# شاخص های برداری (برای هر i) ref[شاخص[i]، ...] = min(ref[شاخص[i]، ...]، به روز رسانی[i، ...])

# شاخص های رتبه بالا (برای هر i، ...، j) ref[شاخص[i، ...، j]، ...] = min(ref[شاخص[i، ...، j]، .. .]، به روز رسانی ها[i، ...، j، ...])

این عملیات «ref» را پس از انجام به‌روزرسانی، خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

ورودی‌های تکراری به درستی مدیریت می‌شوند: اگر چندین «شاخص» به یک مکان اشاره کنند، مشارکت آنها ترکیب می‌شود.

به «updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]» یا «updates.shape = []» نیاز دارد.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterMin.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterMin

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T تعداد را گسترش می دهد، U تعداد را گسترش می دهد> ScatterMin <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterMin جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان "ref".
استاتیک ScatterMin.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ScatterMin ایستا عمومی ( Scope scope، Operand <T> ref، Operand <U> Index، Operand <T> updates, Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterMin جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد.
شاخص ها تانسوری از شاخص‌ها در بعد اول «ref».
به روز رسانی ها تانسوری از مقادیر به‌روزرسانی شده برای کاهش به «ref».
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScatterMin

خروجی عمومی <T> outputRef ()

= همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

عمومی استاتیک ScatterMin.Options useLocking (مصرف بولی Locking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، به روز رسانی توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.