هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ShardDataset

عمومی ShardDataset کلاس نهایی

یک "مجموعه داده" ایجاد می کند که فقط 1/"تعداد_شارد" از این مجموعه داده را شامل می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس ShardDataset.Options ویژگی اختیاری برای ShardDataset

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ShardDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numShards، عملوند <طولانی> شاخص، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات ShardDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص ShardDataset.Options
ابرداده (رشته فراداده)
شخص ShardDataset.Options
requireNonEmpty (بولی requireNonEmpty)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ShardDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numShards، عملوند <طولانی> شاخص، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات ShardDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
numShards یک عدد صحیح که نشان دهنده تعداد خرده هایی است که به صورت موازی کار می کنند.
فهرست مطالب یک عدد صحیح که نمایانگر شاخص فعلی کارگر است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ShardDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک ShardDataset.Options ابرداده (فراداده رشته)

عمومی استاتیک ShardDataset.Options requireNonEmpty (بولی requireNonEmpty)