هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SlidingWindowDataset

کلاس نهایی عمومی SlidingWindowDataset

مجموعه داده ای ایجاد می کند که یک پنجره کشویی را روی «مجموعه داده های ورودی» عبور می دهد.

کلاس های تو در تو

کلاس SlidingWindowDataset.Options ویژگی های اختیاری برای SlidingWindowDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک SlidingWindowDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <Long> windowSize، Operand <Long> windowShift، Operand <Long> windowStride، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SlidingWindowDataset را بسته بندی می کند.
استاتیک SlidingWindowDataset.Options
dropRemainder (DropRemainder Boolean)
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SlidingWindowDataset ایجاد ( دامنه دامنه، Operand <?> مجموعه داده ورودی، Operand <Long> اندازه پنجره، عملوند <Long> windowShift، عملوند <Long> windowStride، فهرست<کلاس<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، گزینه ها. . گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SlidingWindowDataset را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
اندازه پنجره یک اسکالر که تعداد عناصر موجود در پنجره کشویی را نشان می دهد.
windowShift یک اسکالر نشان دهنده مراحل حرکت پنجره کشویی به جلو در یک تکرار. باید مثبت باشد.
windowStride یک اسکالر نشان دهنده گام عناصر ورودی پنجره کشویی. باید مثبت باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SlidingWindowDataset

عمومی استاتیک SlidingWindowDataset.Options dropRemainder (DropRemainder بولی)

دسته عمومی خروجی <?> ()