هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SnapshotDataset

عمومی SnapshotDataset کلاس نهایی

مجموعه داده ای ایجاد می کند که در یک عکس فوری می نویسد / می خواند.

این مجموعه داده تلاش می‌کند تعیین کند که آیا یک عکس فوری معتبر در «مسیر عکس فوری» وجود دارد یا خیر، و به جای استفاده از «مجموعه داده‌های ورودی»، از روی عکس فوری می‌خواند. در غیر این صورت، خط لوله پیش پردازش را طبق معمول اجرا می کند و یک عکس فوری از داده های پردازش شده برای استفاده در آینده می نویسد.

کلاس های تو در تو

کلاس SnapshotDataset.Options ویژگی اختیاری برای SnapshotDataset

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص SnapshotDataset.Options
فشرده سازی (فشرده سازی رشته)
شخص SnapshotDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <رشته> مسیر، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SnapshotDataset را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص SnapshotDataset.Options
حالت (حالت رشته ای)
شخص SnapshotDataset.Options
numReaderThreads (numReaderThreads طولانی)
شخص SnapshotDataset.Options
numWriterThreads (numWriterThreads طولانی)
شخص SnapshotDataset.Options
pendingSnapshotExpirySeconds (pendingSnapshotExpirySeconds طولانی)
شخص SnapshotDataset.Options
readerBufferSize (بلند readerBufferSize)
شخص SnapshotDataset.Options
readerPathPrefix (رشته readerPathPrefix)
شخص SnapshotDataset.Options
دانه (دانه بلند)
شخص SnapshotDataset.Options
seed2 (seed2 طولانی)
شخص SnapshotDataset.Options
shardSizeBytes (shardSizeBytes طولانی)
شخص SnapshotDataset.Options
shuffleOnRead (بولی shuffleOnRead)
شخص SnapshotDataset.Options
snapshotName (رشته snapshotName)
شخص SnapshotDataset.Options
writerBufferSize (بلند writerBufferSize)
شخص SnapshotDataset.Options
writerPathPrefix (رشته writerPathPrefix)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options فشرده سازی (فشرده سازی رشته)

عمومی استاتیک SnapshotDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <رشته> مسیر، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SnapshotDataset را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
مسیر مسیری که باید عکس‌های فوری بنویسیم/عکس‌های فوری را از آن بخوانیم.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SnapshotDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options حالت (حالت رشته ای)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options numReaderThreads (numReaderThreads طولانی)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options numWriterThreads (numWriterThreads طولانی)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options pendingSnapshotExpirySeconds (pendingSnapshotExpirySeconds طولانی)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options readerBufferSize (بلند readerBufferSize)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options readerPathPrefix (رشته readerPathPrefix)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options دانه (دانه بلند)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options seed2 (بلند seed2)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options shardSizeBytes (shardSizeBytes طولانی)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options shuffleOnRead (بولی shuffleOnRead)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options snapshotName (رشته snapshotName)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options writerBufferSize (بلند writerBufferSize)

عمومی استاتیک SnapshotDataset.Options writerPathPrefix (رشته writerPathPrefix)