هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SobolSample

عمومی SobolSample کلاس نهایی

از دنباله سوبول امتیاز ایجاد می کند.

یک دنباله Sobol با نمونه های «تعداد_نتایج» ایجاد می کند. هر نمونه دارای ابعاد کم نور است. از اولین نمونه های «پرش» رد می شود.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> SobolSample <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> کم نور، عملوند <صحیح> numResults، عملوند <صحیح> جست و خیز، کلاس <T> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SobolSample جدید را بسته بندی می کند.
شخص SobolSample <شناور>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> کم نور، عملوند <صحیح> numResults، عملوند <صحیح> جست و خیز)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SobolSample جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.
خروجی <T>
نمونه ()
«تنسور» نمونه‌ها از دنباله سوبول با «شکل» [تعداد_نتایج، کم نور].

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SobolSample <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> کم نور، عملوند <صحیح> numResults، عملوند <صحیح> جست و خیز، کلاس <T> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SobolSample جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
اذعان «تانسور» اسکالر مثبت که ابعاد هر نمونه را نشان می‌دهد.
numResults «تانسور» اسکالر مثبت dtype int32. تعداد نقاط سوبول برای بازگشت در خروجی.
جست و خیز کردن «تانسور» اسکالر مثبت dtype int32. تعداد نقاط اولیه دنباله سوبول که باید رد شوند.
dtype نوع نمونه. یکی از: «float32» یا «float64».
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SobolSample

عمومی استاتیک SobolSample <شناور> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> کم نور، عملوند <صحیح> numResults، عملوند <صحیح> جست و خیز)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SobolSample جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
اذعان «تانسور» اسکالر مثبت که ابعاد هر نمونه را نشان می‌دهد.
numResults «تانسور» اسکالر مثبت dtype int32. تعداد نقاط سوبول برای بازگشت در خروجی.
جست و خیز کردن «تانسور» اسکالر مثبت dtype int32. تعداد نقاط اولیه دنباله سوبول که باید رد شوند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SobolSample

عمومی خروجی <T> نمونه ()

«تنسور» نمونه‌ها از دنباله سوبول با «شکل» [تعداد_نتایج، کم نور].