هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixMatMul

عمومی SparseMatrixMatMul کلاس نهایی

ماتریس-یک ماتریس پراکنده را با یک ماتریس متراکم ضرب می کند.

یک ماتریس متراکم را برمی‌گرداند. برای ورودی های A و B، که در آن A CSR است و B متراکم است. این عملیات یک C متراکم را برمی گرداند.

اگر transpose_output نادرست است، بازده:

C = A . B
 
اگر transpose_output است `true`، بازده:
C = transpose(A . B) = transpose(B) . transpose(A)
 
که در آن جابجایی در امتداد دو درونی (ماتریس) ابعاد انجام شده است.

اگر conjugate_output `true`، بازده است:

C = conjugate(A . B) = conjugate(A) . conjugate(B)
 
اگر هر دو conjugate_output و transpose_output هستند` true`، بازده:
C = conjugate(transpose(A . B)) = conjugate(transpose(B)) .
                   conjugate(transpose(A))
 

کلاس های تو در تو

کلاس SparseMatrixMatMul.Options ویژگی اختیاری برای SparseMatrixMatMul

روش های عمومی

شخص SparseMatrixMatMul.Options
adjointA (بولی adjointA)
شخص SparseMatrixMatMul.Options
adjointB (بولی adjointB)
خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص SparseMatrixMatMul.Options
conjugateOutput (بولی conjugateOutput)
شخص <T> SparseMatrixMatMul <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> یک عملوند <T> ب، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixMatMul را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور خروجی متراکم
شخص SparseMatrixMatMul.Options
transposeA (بولی transposeA)
شخص SparseMatrixMatMul.Options
transposeB (بولی transposeB)
شخص SparseMatrixMatMul.Options
transposeOutput (بولی transposeOutput)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک SparseMatrixMatMul.Options adjointA (بولی adjointA)

مولفه های
adjointA نشان می دهد که آیا «a» باید به صورت مزدوج منتقل شود یا خیر.

عمومی استاتیک SparseMatrixMatMul.Options adjointB (بولی adjointB)

مولفه های
adjointB نشان می دهد که آیا «b» باید به صورت مزدوج منتقل شود یا خیر.

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseMatrixMatMul.Options conjugateOutput (بولی conjugateOutput)

مولفه های
conjugateOutput حاصل ضرب «a» و «b» را مزدوج می کند.

عمومی استاتیک SparseMatrixMatMul <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> یک عملوند <T> ب، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixMatMul را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
آ یک CSRSparseMatrix.
ب یک تانسور متراکم
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از SparseMatrixMatMul

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک تانسور خروجی متراکم

عمومی استاتیک SparseMatrixMatMul.Options transposeA (بولی transposeA)

مولفه های
انتقال A نشان می دهد که «a» باید جابه جا شود یا خیر.

عمومی استاتیک SparseMatrixMatMul.Options transposeB (بولی transposeB)

مولفه های
transposeB نشان می‌دهد که «b» باید جابه‌جا شود یا خیر.

عمومی استاتیک SparseMatrixMatMul.Options transposeOutput (بولی transposeOutput)

مولفه های
انتقال خروجی حاصل ضرب «a» و «b» را جابجا می کند.