هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixSoftmaxGrad

عمومی SparseMatrixSoftmaxGrad کلاس نهایی

گرادیان عملیات SparseMatrixSoftmax را محاسبه می کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> SparseMatrixSoftmaxGrad
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> softmax، عملوند <؟> gradSoftmax، کلاس <T> نوع)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixSoftmaxGrad را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
گرادیان ()
گرادیان خروجی

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseMatrixSoftmaxGrad ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> softmax، عملوند <؟> gradSoftmax، کلاس <T> نوع)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixSoftmaxGrad را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
سافت مکس یک CSRSparseMatrix.
gradSoftmax گرادیان "softmax".
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixSoftmaxGrad

عمومی خروجی <؟> گرادیان ()

گرادیان خروجی