هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseSegmentSumGrad

عمومی SparseSegmentSumGrad کلاس نهایی

گرادیان ها را برای SparseSegmentSum محاسبه می کند.

"خروجی" تانسور را با همان شکل grad برمی‌گرداند، به جز بعد 0 که مقدار آن output_dim0 است.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد، U گسترش تعداد، V گسترش تعداد> SparseSegmentSumGrad <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> گراد، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <V> segmentIds، عملوند <صحیح> outputDim0)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseSegmentSumGrad را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseSegmentSumGrad <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> گراد، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <V> segmentIds، عملوند <صحیح> outputDim0)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseSegmentSumGrad را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
درجه گرادیان منتشر شده به SparseSegmentSum op.
شاخص ها شاخص‌ها به عملیات SparseSegmentSum مربوطه منتقل شدند.
شناسه های بخش segment_ids به عملیات SparseSegmentSum مربوطه منتقل شد.
خروجیDim0 بعد 0 "داده" به SparseSegmentSum op ارسال شد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseSegmentSumGrad

عمومی خروجی <T> خروجی ()