هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Squeeze

عمومی فشار کلاس نهایی

ابعاد سایز 1 را از شکل تانسور حذف می کند.

با توجه به «ورودی» تانسور، این عملیات یک تانسور از همان نوع را با حذف تمام ابعاد اندازه 1 برمی‌گرداند. اگر نمی‌خواهید همه ابعاد اندازه 1 را حذف کنید، می‌توانید با مشخص کردن «محور» ابعاد اندازه 1 خاص را حذف کنید.

به عنوان مثال:

# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
 shape(squeeze(t)) ==> [2, 3]
 
یا، به اندازه خاص حذف 1 ابعاد:
# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
 shape(squeeze(t, [2, 4])) ==> [1, 2, 3, 1]
 

کلاس های تو در تو

کلاس Squeeze.Options ویژگی اختیاری برای Squeeze

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص Squeeze.Options
محور (فهرست <طولانی> محور)
شخص <T> فشار <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات Squeeze جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
حاوی همان داده‌های «ورودی» است، اما یک یا چند بعد با اندازه 1 حذف شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Squeeze.Options محور (فهرست <طولانی> محور)

مولفه های
محور در صورت مشخص شدن، فقط ابعاد ذکر شده را فشرده می کند. شاخص بعد از 0 شروع می شود. فشار دادن ابعادی که 1 نیست یک خطا است. باید در محدوده "[-rank(input), rank(input))" باشد.

عمومی استاتیک فشار <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات Squeeze جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی "ورودی" برای فشرده کردن.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Squeeze

عمومی خروجی <T> خروجی ()

حاوی همان داده‌های «ورودی» است، اما یک یا چند بعد با اندازه 1 حذف شده است.