هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatefulStandardNormal

عمومی StatefulStandardNormal کلاس نهایی

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خروجی می دهد. این عملیات به نفع عملیات «StatefulStandardNormalV2» منسوخ شده است

مقادیر تولید شده دارای میانگین 0 و انحراف استاندارد 1 خواهند بود.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> StatefulStandardNormal <شناور>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <T> شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormal جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
شخص <U، T> StatefulStandardNormal <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormal جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
یک تانسور از شکل مشخص شده با مقادیر عادی تصادفی پر شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatefulStandardNormal <شناور> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <T> شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormal جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
شکل شکل تانسور خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulStandardNormal

عمومی استاتیک StatefulStandardNormal <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormal جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
شکل شکل تانسور خروجی
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulStandardNormal

عمومی خروجی <U> خروجی ()

یک تانسور از شکل مشخص شده با مقادیر عادی تصادفی پر شده است.