هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessParameterizedTruncatedNormal

عمومی StatelessParameterizedTruncatedNormal کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <V>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <V گسترش تعداد، T گسترش تعداد، U گسترش تعداد> StatelessParameterizedTruncatedNormal <V>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> بذر، عملوند <V> ابزار، عملوند <V> stddevs، عملوند <V> minvals، عملوند <V> maxvals)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessParameterizedTruncatedNormal جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <V>
خروجی ()
خروجی‌ها نمونه‌های معمولی کوتاه‌شده هستند و تابعی قطعی از «شکل»، «seed»، «minvals»، «maxvals»، «means» و «stddevs» هستند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <V> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatelessParameterizedTruncatedNormal <V> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> بذر، عملوند <V> ابزار، عملوند <V> stddevs، عملوند <V> minvals، عملوند <V> maxvals)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessParameterizedTruncatedNormal جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
دانه 2 دانه (شکل [2]).
به معنای پارامتر میانگین هر دسته
stddevs پارامتر انحراف استاندارد هر دسته. باید بزرگتر از 0 باشد.
مینوال ها حداقل برش ممکن است بی نهایت باشد.
maxvals حداکثر برش. ممکن است بی نهایت + باشد و باید بیشتر از مینوال برای هر دسته باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatelessParameterizedTruncatedNormal

عمومی خروجی <V> خروجی ()

خروجی ها نمونه های معمولی کوتاه شده هستند و تابعی قطعی از «شکل»، «seed»، «minvals»، «maxvals»، «means» و «stddevs» هستند.