هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomBinomial

کلاس نهایی عمومی StatelessRandomBinomial

اعداد تصادفی شبه تصادفی قطعی را از یک توزیع دوجمله ای خروجی می دهد.

مقادیر تصادفی را از یک توزیع دوجمله ای خروجی می دهد.

خروجی ها تابعی قطعی از «شکل»، «دانه»، «شمارش» و «نسخه» هستند.

روش های عمومی

خروجی <W>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T عدد را گسترش می دهد، U عدد را گسترش می دهد، V عدد را گسترش می دهد> StatelessRandomBinomial <طولانی>
ایجاد ( حوزه دامنه، شکل عملوند <T>، هسته عملوند <U>، تعداد عملوند <V>، پروب های عملوند <V>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید StatelessRandomBinomial را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
static <W عدد را گسترش می دهد، T عدد را گسترش می دهد، U عدد را گسترش می دهد، V عدد را گسترش می دهد> StatelessRandomBinomial <W>
ایجاد ( scope scope، Operand شکل <T>، Operand <U> seed، Operand <V> تعداد، Operand <V> probs، Class<W> dtype)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید StatelessRandomBinomial را بسته بندی می کند.
خروجی <W>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <W> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایستا عمومی StatelessRandomBinomial <Long> ایجاد ( دامنه دامنه، شکل عملوند <T>، هسته عملوند <U>، تعداد عملوند <V>، عملوند <V> پروب)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید StatelessRandomBinomial را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
دانه 2 دانه (شکل [2]).
شمارش می کند تعداد توزیع دوجمله ای باید با «Probs» قابل پخش و با سمت راست ترین ابعاد «شکل» قابل پخش باشد.
مشکلات احتمال موفقیت برای توزیع دوجمله ای. باید با «تعداد» قابل پخش و با درست ترین ابعاد «شکل» قابل پخش باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StatelessRandomBinomial

عمومی ایستا StatelessRandomBinomial <W> ایجاد ( scope scope، Operand شکل <T>، Operand <U> seed، Operand <V> تعداد، Operand <V> probs، Class<W> dtype)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید StatelessRandomBinomial را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
دانه 2 دانه (شکل [2]).
شمارش می کند تعداد توزیع دوجمله ای باید با «Probs» قابل پخش و با سمت راست ترین ابعاد «شکل» قابل پخش باشد.
مشکلات احتمال موفقیت برای توزیع دوجمله ای. باید با «تعداد» قابل پخش و با درست ترین ابعاد «شکل» قابل پخش باشد.
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StatelessRandomBinomial

خروجی عمومی <W> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.