هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomGetAlg

کلاس نهایی عمومی StatelessRandomGetAlg

بهترین الگوریتم RNG مبتنی بر ضد را بر اساس دستگاه انتخاب می کند.

این عملیات بهترین الگوریتم RNG مبتنی بر ضد را بر اساس دستگاه انتخاب می کند.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
ALG ()
الگوریتم RNG (شکل int32[]).
خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص StatelessRandomGetAlg
ایجاد ( محدوده دامنه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomGetAlg جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> ALG ()

الگوریتم RNG (شکل int32[]).

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatelessRandomGetAlg ایجاد ( محدوده دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomGetAlg جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatelessRandomGetAlg