هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomPoisson

کلاس نهایی عمومی StatelessRandomPoisson

خروجی اعداد تصادفی شبه تصادفی قطعی از توزیع پواسون.

مقادیر تصادفی را از توزیع پواسون خارج می کند.

خروجی ها تابع قطعی «شکل»، «دانه» و «لام» هستند.

روش های عمومی

خروجی <W>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <W عدد را گسترش می دهد، T عدد را گسترش می دهد، U عدد را گسترش می دهد، V عدد را گسترش می دهد> StatelessRandomPoisson <W>
ایجاد ( دامنه دامنه، شکل عملوند <T>، عملوند <U> seed، عملوند <V> lam، نوع کلاس<W> d)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomPoisson جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <W>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <W> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایستا عمومی StatelessRandomPoisson <W> ایجاد ( scope scope، Operand <T> شکل، Operand <U> seed، Operand <V> lam، Class<W> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomPoisson جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
دانه 2 دانه (شکل [2]).
لام نرخ توزیع پواسون. شکل باید با سمت راست ترین ابعاد «شکل» مطابقت داشته باشد.
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatelessRandomPoisson

خروجی عمومی <W> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.