هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomUniformFullInt

عمومی StatelessRandomUniformFullInt کلاس نهایی

خروجی اعداد صحیح تصادفی شبه تصادفی قطعی از توزیع یکنواخت.

مقادیر تولید شده اعداد صحیح یکنواخت هستند که کل محدوده "dtype" را پوشش می دهند.

خروجی ها تابعی قطعی از «شکل» و «دانه» هستند.

روش های عمومی

خروجی <V>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <V گسترش تعداد، T گسترش تعداد، U گسترش تعداد> StatelessRandomUniformFullInt <V>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> بذر، کلاس <V> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformFullInt جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <V>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <V> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatelessRandomUniformFullInt <V> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> بذر، کلاس <V> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformFullInt جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
دانه 2 دانه (شکل [2]).
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatelessRandomUniformFullInt

عمومی خروجی <V> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.