هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomUniformFullIntV2

عمومی StatelessRandomUniformFullIntV2 کلاس نهایی

خروجی اعداد صحیح تصادفی شبه تصادفی قطعی از توزیع یکنواخت.

مقادیر تولید شده اعداد صحیح یکنواخت هستند که کل محدوده "dtype" را پوشش می دهند.

خروجی ها یک تابع قطعی از «شکل»، «کلید»، «کنتر» و «الگ» هستند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U گسترش تعداد، T گسترش تعداد> StatelessRandomUniformFullIntV2 <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <؟> کلید، عملوند <؟> ضد، عملوند <صحیح> ALG، کلاس <U> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformFullIntV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatelessRandomUniformFullIntV2 <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <؟> کلید، عملوند <؟> ضد، عملوند <صحیح> ALG، کلاس <U> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformFullIntV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
کلید کلید برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (شکل uint64 [1]).
پیشخوان شمارنده اولیه برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (بسته به الگوریتم uint64 [2] یا uint64 [1] شکل دهید). اگر بردار بزرگتری داده شود، فقط قسمت مورد نیاز در سمت چپ (یعنی [:N]) استفاده خواهد شد.
alg الگوریتم RNG (شکل int32[]).
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatelessRandomUniformFullIntV2

عمومی خروجی <U> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.